Wydatki w postępowaniu sądowym

Wydatki w postępowaniu egzekucyjnym

Opłaty za udzielenie informacji o dłużniku i jego majątku

Pozostałe koszty w procesie dochodzenia roszczeń

 

Wydatki w postępowaniu sądowym
Wydatki i opłaty jakie ponosi strona postępowania sądowego zastały określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ustawa wyróżnia opłatę stałą, stosunkową, podstawową, tymczasową i ostateczną.
Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w niektórych sprawach o prawa majątkowe w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.
Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.
Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Minimana wysokości opłaty to 30 złotych.
Opłatę tymczasową ustala się w przypadku wniesienia pisma w sprawie o prawa majątkowe, w której nie da się ustalić wartości przedmiotu sprawy w chwili jej wszczęcia. Opłatę tymczasową określa przewodniczący w granicach od 30 złotych do 1.000 złotych.

W postępowaniu uproszczonym opłaty wynoszą:

wartość
przedmiotu
sporu

stawka minimalna

do 2.000 zł

30 zł

2.000 - 5.000 zł

100 zł

5.000 - 7.500 zł

250 zł

powyżej 7.500 zł

300 zł

W postępowaniu zabezpieczającym opłatę stałą w wysokości 40 złotych pobiera się od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczeń niemajątkowych. W przypadku roszczenia majątkowego opłata wynosi 100 złotych.

Opłatę stałą w wysokości 40 złotych pobiera sąd za nakazanie dłużnikowi wyjawienie majątku.

Opłatę w wysokości 50 złotych pobiera sąd od wniosku

 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
 • nadania kluzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazane w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienia lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki
 • ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomści

Opłatę stałą w wysokości 100 złotych pobiera sąd od:

 • zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości
 • zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji
 • wniosku o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym

Opłatę stałą w wysokości 1.000 złotych sąd pobiera od:

 • wniosku o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
 • wniosku o wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

do góry

Wydatki w postępowaniu egzekucyjnym
W postępowaniu egzekucyjnym napotykamy na  opłaty egzekucyjne pobierane przez komornika za dokonane czynności egzekucyjne. Przyjmują one postać opłaty stosunkowej lub stałej.
Opłata stosunkowa pobierana jest przy egzekucji świadczeń o charakterze pieniężnym i zależna jest od wysokości egzekwowanego świadczenia. Natomiast opłata stała pojawia się przy egzekucji świadczeń niepieniężnych oraz w innych przypadkach konkretnie określonych w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji (uoksie) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006r., w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi.
Opłata stosunkowa w myśl art. 49 uoksie wynosi 15% egzekwowanego świadczenia, nie może być jednak niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wcześniej ustawa używała pojęcia "przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze bużdzetowej". Komornicy przy ustalaniu wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stosują mięsięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obecnie ustalonego na poziomie
1.977,20 zł.
Opłatę stosunkową komornik pobiera od dłużnika po dokonaniu czynności egzekucyjnych, w wysokości proporcjonalnej do wyegzekwowanych kwot. Natomiast w przypadku postępowania zabezpieczającego jego wszczęcie uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty w wysokości 2% wartości zabezpieczanego roszczenia, nie mniej niż 3% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i nie więcej niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.
Opłata stała uiszczna jest przez wierzyciela przed wszczęciem egzekucji pod rygorem niedokonania czynności w przypadku braku wpłaty. Opłata stała stanowi procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, różny w zależności od rodzaju dokonywanej czynności. Komornik przy dokonaniu egzekucji polegającej na odebraniu rzeczy pobiera opłatę stałą w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,  a za wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości, opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób (eksmisja) opłata wynosi 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od jednej izby.
3% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia komornik pobiera za każdą rozpoczętą godzinę przy licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego.
25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia komornik pobiera za wprowadzenie syndyka masy upadłości lub zarządcy w posiadanie majątku upadłego.
1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia komornik pobiera za dokonanie doręczenia zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
3% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia komornik pobiera za każdą rozpoczętą godzinę czynności niebędących czynnościami egzekucyjnymi (np. poszukiwanie majątku w myśl art. 7971 kpc)

Oprócz opłat egzekucyjnych będących rodzajem wynagrodzenia komornika za dokonanie czynności, należy się także zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji. Do tych wydatków zaliczamy zgodnie z art. 39 uoksie

 • należności biegłych
 • koszty ogłoszeń w pismach
 • koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowością, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczenia zajętych ruchomości
  należności osób powołanych do udziału w czynnościach
 • koszty działania komornika poza terenem rewiru komorniczego
 • koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym
 • koszty uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego


Na pokrycie wydatków komornik w 99% przypadków żąda zaliczki od wierzyciela, uzależniając jej dokonanie od uiszczenia tej zaliczki. Komornik zobowiązany jest rozliczyć zaliczkę w terminie jednego miesiąca i zwrócić jej niewykorzystaną część.

Jeżeli wierzyciel korzystał z zastępstwa adwokata lub radcy prawnego, dłużnik zobowiązany jest do pokrycia także związnych z tym kosztów. Ich wysokość zależna jest od wartości przedmiotu sprawy wskazanego we wniosku o wszczęcie egzekucji. Stawki minimalne minimalne zostały uregulowane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych... analogicznie dla adwokatów. Przedstawiają się następująco:

wartość
przedmiotu
sporu

stawka minimalna

stawka w przypadku egzekucji z nieruchomości

do 500 zł

15 zł

30 zł

500 - 1.500 zł

45 zł

90 zł

1.500 - 5.000 zł

150 zł

300 zł

5.000 - 10.000 zł

300 zł

600 zł

10.000 - 50.000 zł

600 zł

1.200 zł

50.000 - 200.000 zł

900 zł

1.800 zł

powyżej 200.000 zł

1.800 zł

3.600 zł

Jeżeli koszty egzekucji obliczone według powyższych zasad nie zgadzają się z tymi, które zawarł komornik w swoim postanowieniu, strona może złożyć do sądu rejonowego, przy którym działa komornik skargę. Termin do wniesienia skargi wynosi 7 dni od dnia otrzymania postanownienia. Od skargi pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.

Najwięcej nieprawidłości powstaje w przypadku ustalania wysokości opłaty stosunkowej w przypadku podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości przy wielości wierzycieli.
Dla prawidłowego ustalenia należnej komornikowi opłaty należy przeprowadzić następujące działanie:

cena nabycia x 15% / 1,15 = opłata dla komornika

do góry

Opłaty za udzielenie informacji o dłużniku i jego majątku
Największym problemem jest często odnalezienie majątku dłużnika.  Jednym ze sposobów jest wezwanie do wyjawienia majątku w postępowaniu sądowym zgodnie z art. 913 kpc wysokość opłaty stałej wynosi 40 złotych.
Alternatywną formą w postępowaniu egzekucyjnym jest wezwanie dłużnika i innych uczestników postępowania do złożenia wyjaśnień co do składników majątku w myśl art. 760 i 801 kpc.
Wiarygodniejszą formą będzie wystąpienie z zapytaniem o dane lub składniku majątku dłużnika do odpowiednich organów administracji samorządowej i centralnej. Zapytanie może kierować komornik jako organ egzekucyjny w postępowaniu lub wierzyciel, który ujawni interes prawny do otrzymania żądanych informacji (np. na podstawie tytułu egzekucyjnego).
Zapytania najczęściej kieruje się do:

 • Biura Ewidencji Ludności, w celu uzyskania informacji o adresie zamieszkania, nr PESEL oraz nr dowodu osobistego (w większości urzędów komornik otrzymuje informacje bezpłatnie, wierzyciel zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 16,00 zł)
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu uzyskania informacji o płatnika składek na ubezpieczenie społeczne (opłata w wysokości 32,38 zł)
 • Centralne Biuro Adresowe, w celu uzyskania informacji o adresie zameldowania oraz nr PESEL (opłata w wysokości 30,40 zł)
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, w celu uzyskania informacji o pojazdach zarejstrowanych na dłużnika (bezpłatnie)
 • Urząd Skarbowy, w celu uzyskania informacji o rachunkach bankowych dłużnika (bezpłatnie)
 • Powiatowy Urząd Pracy, w celu uzyskania infomacji o statusie dłużnika (bezpłatnie)

do góry

Pozostałe koszty w procesie dochodzenia roszczeń
W procesie windykacji należności pojawia się szereg innych wydatków i kosztów, które muszą ponieść wierzyciele celem skutecznego dochodzenia swoich należności. Wśród nich możemy wymienić:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej właściwego Urzędu Miejskiego (opłata w wysokości 15,00 zł)
 • wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa (opłata w wysokości 16,00 zł)
 • wiosek o stwierdzenie nabycia spadku (opłata w wysokości 50,00 zł)
 • wniosek o wpis zastawu rejestrowego (opłata w wysokości 200,00 zł)
 • wniosek o wpis hipoteki (opłata w wysokości 150,00 zł)

do góry

Copyright by antykomornik.pl. All rights reserved.
Realizacja: 4People.pl